Europrodukt | Polityka jakości | Warunki gwarancji jakości / rękojmi | Mapa strony
Diody | Tyrystory | Moduły Elektroizolowane | Bloki modulowe i radiatory| Zamienniki
Warunki gwarancji jakości / rękojmi

 

Warunki gwarancji jakości / rękojmi

LAMINA Semiconductors International Spółka z o.o. zapewnia iż wszystkie
sprzedawane przez nią wyroby stanowią jej własność i nie ciążą na nich prawa osób trzecich. Wszystkie sprzedawane wyroby posiadają parametry zgodne z aktualnym katalogiem wyrobów i/lub potwierdzonym zamówieniem.
Wyroby są objęte gwarancją i rękojmią za wady fizyczne przez
okres 12 miesięcy od daty zakupu. Jeżeli w tym okresie okaże się, iż wyrób ma wady, a wady te nie powstały z przyczyn, za które odpowiada kupujący, tj. wskutek uszkodzenia lub zniszczenia powstałego z winy kupującego, niewłaściwego przechowywania, zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowego instalowania i użytkowania, samowolnie dokonanych napraw i innych okoliczności mogących w istotny sposób wpłynąć na wyrób - sprzedawca w ramach gwarancji / rekojmi wymieni towar wadliwy na wolny od wad lub dokona jego naprawy w terminie niezbędnym w normalnym toku postępowania do wykonania naprawy lub wymiany rzeczy. Termin ten ustala każdorazowo gwarant po analizie reklamacji.
Zgłoszenie wady wyrobu powinno zawierać dane kupującego,
nazwę i wszystkie identyfikatory wyrobu, dowód zakupu, warunki pracy wyrobu, opis wady.
Odpowiedzialność LAMINA S.I. z tytułu rekojmi określona powszechnie
obowiązującymi przepisami jest ograniczona do powyższych postanowień. LAMINA S.I. nie odpowiada za żadne szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi wyrobami.

O firmie | Mapa strony | Polityka jakości | Sprzedaż | Europrodukt ©2004 Lamina Semicoductors International Sp. z o.o.